Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Chuyên đề: Kinh Kim Cang (phần 8)

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Ba, 20:31 02-10-2018
Nội dung chính:

Này Tu-bồ-đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người dùng bảy báuđầy cả tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, người ấy được phước đức thật nhiều chăng? 

Tu-bồ-đề thưa: Bạch Thế Tôn rất nhiều! Vì cớ sao? Vì phước đức ấy tức chẳng phải là tánh phước đức, thế nên Như Lainói phước đức nhiều.

- Nếu lại có người ở trong kinh này, thọ trì cho đến bốn câu kệ v.v. vì người khác giảng nói thì phước đức này còn hơn phước đức của người kia. Vì cớ sao? Này Tu-bồ-đề, tất cả chư Phật và pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của chư Phật đều từ nơi kinh này ra. Này Tu-bồ-đề, nói là Phật pháp đó tức chẳng phải Phật pháp.

Lượt nghe: 2836
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều