Chào mừng quý vị đã ghé thăm trang nhà. Chúc quý vị an vui với Pháp bảo cao quý!

Tu hạnh Đại Thế Chí

Trình bày: HT. Giác Toàn
Ngày đăng: Thứ Ba, 14:25 12-03-2019
Nội dung chính:

Bồ-tát Đại Thế Chí xưa/

Có ba danh hiệu kế thừa Phật ân/

Một lòng độ chúng phàm nhân/

Ánh sáng trí tuệ soi trần cảm thương/

Ta-bà thế giới mười phương/

Hữu duyên thoát khổ chơn thường tịnh không/

Đắc Đại Thế… nguyện tươi hồng/

Đại hùng, đại lực… trụ trong ta-bà/

Chúng sanh cang cường, thăng hoa/

Điều phục chuyển hướng, quy nhà từ bi/

Đại tinh tấn… thắng sân si/

Thắng phiền não… chẳng nệ gì gian nan/

Ngày đêm thường trụ đạo tràng/

Thắng giải đãi, thắng mơ màng mộng du/

Vô Biên Quang… hạnh công phu/

Tử kim chiếu diệu vàng nhu tịch trừ/

Mười phương thế giới chơn như/

Long lanh tỏ rạng đức từ hoằng dương/

Nhiệm mầu Tam thánh Tây phương/

Đức Di Đà giữa, hữu nương bóng hiền/

Tay cầm sen xanh đứng bên/

Quán Âm Bồ-tát, trái duyên tịnh bình/

Hai vị ứng hiện tướng xinh/

Nữ cư sĩ… pháp hữu tình độ sanh/

Từ bi – trí tuệ hóa thành/

Quán vô Lượng thọ… âm thanh hiển bày/

Bồ-tát ứng thân cao ngay/

Long lanh, lóng lánh Kim đài thiên quang/

Năm trăm hoa báu hàng hàng/

Đài hoa tương ứng đạo tràng hằng sa/

Mỗi đài quốc độ nở hoa/

Tử kim tịnh diệu kết tòa Quán Âm/

Phẩm kinh A Lợi cao thâm/

Ứng thân Bồ-tát, tỏa trầm huỳnh quang/

Rực rỡ ngàn sắc trắng vàng/

Phất trần óng ánh, nghiêm trang sen mầu/

Quan Âm – Thế Chí bên nhau/

Một người, một chí thượng cầu hóa thân/

Hiện đồ… thai trong giới nhân/

Mật tông xác tín nhị phần tương giao/

Viện Quan Âm sen đỏ màu/

Thân trắng biên biếc, cần cầu uy nghiêm/

Trước ngực ba ngón tay hiền/

Trì luân châu báu diệu huyền hương thơm.

Lượt nghe: 3495
Trang 1 trong 17
Trang 12345678910

Video xem nhiều